top of page

Contactgegevens

Ons postadres en maatschappelijke zetel is gelegen in de Zwaluwstraat 18, 9940 Ertvelde.
Ons algemeen e-mailadres is info@docc.be
Ons algemeen telefoonnummer is 0476 810 973.
Ons ondernemingsnummer is BE 0752.607.756.


Verkoopsvoorwaarden.


1. Algemeen

De algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, gelden voor alle overeenkomsten afgesloten door VDGI BV. 
De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van de ondertekening van een ORDERBEVESTIGING of BETALING VOORSCHOTFACTUUR. 
Op de voorschotfactuur wordt immers uitdrukkelijk gewezen naar onze verkoopsvoorwaarden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen aan VDGI BV tegenstelbaar wanneer deze afwijkingen door VDGI BV ondubbelzinnig schriftelijk worden bevestigd. De algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de koper.
 

2. Verbintenis


Door de eenvoudige ondertekening door de koper van een ORDERBEVESTIGING of BETALING VOORSCHOTFACTUUR 30%.


De in de ORDERBEVESTIGING of VOORSCHOTFACTUUR vermelde goederen, verbindt de koper er zich onherroepelijk toe deze goederen af te nemen.

Indien de koper een wijziging wenst van de bestelde, maar nog niet geproduceerde goederen dient hij dit binnen de zeven werkdagen na de oorspronkelijke verkoopsverbintenis aan te vragen en dient VDGI BV uitdrukkelijk akkoord te gaan. 


In voorkomend geval wordt tussen de partijen een schriftelijke wijzigende overeenkomst afgesloten en zal steeds een administratieve kost van 30 euro worden aangerekend aan de koper.
 

3. Conformiteit


VDGI BV waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de MEEST RECENTE AANGELEVERDE RENDERS.

Op eenvoudige vraag kan de koper hier een extra bevestiging van opvragen.
 

VDGI zal steeds een bezoek brengen aan het pand voor de opmeting van de ruimte en draagt dan ook hiervoor de verantwoordelijkheid.

Wanneer een plaatsbezoek niet mogelijk is op voorhand is de koper verantwoordelijk voor de opgegeven maatvoering.

4. Gebreken


VDGI BV laat de koper toe om een maximum van 10% van de saldofactuur op te houden bij minimale gebreken zoals transportschade of niet conforme doch op korte termijn niet storende onvolmaaktheden.

VDGI BV verleent een garantietermijn van 5 jaar te rekenen vanaf de installatie.
Op glijders en scharnieren is er een garantie van 15 jaar.
 
Ingeval de goederen niet in overeenstemming zijn met de MEEST RECENTE AANGELEVERDE RENDERS, verbindt VDGI BV zich ertoe deze in overeenstemming te brengen zonder kosten voor de koper. 
De meldingstermijn bedraagt 30 dagen.
Gedurende de tijd die nodig is om het goed te herstellen of te vervangen, wordt de garantietermijn opgeschort.
 

5. Installatie


Wanneer de levering dient te gebeuren op een verdieping, dient de koper dit vermelden, tenzij VDGI BV vooraf het pand heeft bezocht.

Zonder vooraf vermelding zal een leveringskost worden aangerekend van 90 euro.
 

De koper dient er zich van te vergewissen dat de ruimte ter plaatse voldoende ruim is om de installatie op normale wijze te kunnen uitvoeren.

Goederen die zich in de ruimte bevinden en geacht zijn eenvoudig te kunnen worden verwijderd zullen verwijderd worden tegen de dag van installatie.
 

Wanneer de ruimte ter plaatse op de dag van installatie niet voldoende vrij werd gemaakt en hierdoor een nieuwe installatiedatum genoodzaakt is, dan zal er extra kost van 250 euro worden aangerekend.
 

VDGI kan instaan voor kleine - niet fundamentele - wijzigingen aan de bestaande elektriciteit, zoals het verplaatsen of bijplaatsen van stopcontacten en lichtschakelaars. Indien niet vermeld in de offerte zullen deze aanpassingen worden aangerekend aan 12,50 euro/werkkwartier. Deze kost is exclusief de eventuele extra installatiematerialen. Wij gebruiken steeds nieuwe materialen, door ons geselecteerd, zodat wij hier garantie op kunnen geven. Bestaande materialen worden nooit herbruikt.
Voor deze werkuren en gebruikte materialen zal een aparte factuur opgemaakt worden.
Wanneer VDGI BV bij de installatie wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren of aanpassingen elektriciteit/sanitair, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.
Wanneer er aanpassingen dienen te gebeuren aan de TV-installatie vragen wij om een duidelijk plan op te maken van de bestaande installatie.
Het herinstalleren van decoder, TV, modem e.a. zal gebeuren volgens dit plan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet correct functioneren van de installatie wanneer het plan ontbreekt.


6. Wijziging installatiedatum en stockage


De koper heeft het recht tot vijftien werkdagen voor de afgesproken installatiedatum aan VDGI BV te vragen deze uit te stellen.
Indien dit later gebeurt dan zal er extra kost van 250 euro worden aangerekend.

Wanneer voormeld uitstel langer duurt dan een maand zal de koper een bijkomende voorschotfactuur van 30% betalen.

De leveringstermijn is doorgaans 10 weken.
Indien de voorziene leveringstermijnen verlengd worden door elementen buiten de wil van VDGI BV, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging.


7. Betaling


De koopwaar blijft eigendom van VDGI BV tot de dag van volledige betaling.
Tel- of rekenfouten zijn te corrigeren en kunnen niet als korting aanzien worden.
Betaling van de goederen gebeurt steeds via overschrijving op rekeningnummer van VDGI BV.
Contante betalingen worden niet aanvaard en aldus geacht niet te hebben plaatsgevonden.
Bij bestelling volgt een voorschotfactuur van 30%. Bij grotere projecten volgt na werkdag 3 een vervolgfactuur van 40%.
Saldo van 30% is te voldoen na oplevering.
Facturen zijn steeds onmiddellijk betaalbaar.
Elektrische toestellen zijn volledig betaalbaar bij bestelling.

VDGI BV laat de koper toe om een maximum van 10% van de saldofactuur op te houden bij minimale gebreken zoals transportschade of niet conforme doch op korte termijn niet storende onvolmaaktheden.
 

8. Ontbinding


Ingeval van een eenzijdige annulatie of ontbinding door de koper van MAATMEUBILAIR, is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 70% van de afgesproken verkoopprijs.
 

9. Laattijdige betaling


Iedere rekening die niet betaald wordt op de VERVALDATUM, geeft vanaf die datum en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 2,5% per maand op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade. 
Dit alles onverminderd het recht van VDGI BV om de uitvoering van de verkoopovereenkomst te benaarstigen.
Extra kosten voor het innen van betalingen zullen integraal aangerekend worden aan de klant.

 

10. BTW


De verantwoordelijkheid van het toegepaste BTW tarief ligt bij de koper, ongeacht het tarief dat werd gehanteerd bij de offerte.
Het BTW tarief zal altijd toegepast worden op de werkelijke siuatie.
De koper wordt geacht correcte informatie te bezorgen aan VDGI.
Wanneer blijkt dat de koper hier niet correct in was zal de koper de eventuele extra BTW voldoen.

 

11. Communicatie


De klant wordt geacht alle communicatie met VDGI per e-mail grondig na te lezen.
Zonder repliek wordt verondersteld dat de klant deze gelezen heeft en deze stilzwijgend te hebben aanvaard.
Het ontbreken van een gewone of digitale handtekening doet niets af aan de aanvaarding ervan.
 
12. Herroepingsrecht


Dit is enkel van toepassing op STANDAARDARTIKELEN.
Hierop geldt een zichttermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze zichttermijn is wordt de verkoopsovereenkomst een feit.
Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle toebehoren en – bij voorkeur in originele verpakking – aan VDGI retourneren. 
Het niet zorgvuldig omspringen met goederen en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken.
Elke terugzending dient vooraf door koper gemeld te worden aan VDGI.
De zichttermijn is niet van toepassing op TOONZAALMODELLEN.

 

13. Bevoegde rechtbank

Ingeval van betwisting betreffende de overeenkomst is het Belgisch recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het arrondissement van VDGI bevoegd.
 
14. Ophaling oude meubels
 
Bij levering kunnen oude meubels mee worden opgehaald, enkel indien dit voor de levering werd afgesproken met VDGI. 
De koper zal hiervoor de stortvergoeding betalen die 1 op 1 wordt doorgerekend van de firma Corneillie te Brugge, vermeerderd met 30 euro handelingskosten.

15. Vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW volgens het gehanteerde percentage van de hoofdwerken.

Afdrukken:

output-onlinepngtools (10).png
bottom of page